Hàm DATE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Trong Power BI thì Hàm DATE giúp trả về giá trị thời gian gồm  ngày, tháng, năm dựa trên các tham số được chỉ định.

Cách dùng / cấu trúc

DATE( <năm>, <tháng>, <ngày> )

Hàm có 3 tham số theo thứ tự: Năm – Tháng – Ngày.

Cách viết hàm giống với hàm DATE trong Excel.

Tham số

<năm> : Số cụ thể đại diện cho giá trị số năm. Số này phải là số nguyên và lớn hơn 0, không lớn hơn 9999. Cần nhập đủ cả 4 số của năm, không nhập tắt 2 số cuối.

<tháng> : Số cụ thể đại diện cho giá trị số tháng. Nguyên tắc nhập tháng như sau:

  • Nếu nhập số âm: sẽ tính lùi thời gian, với mỗi 12 tháng thì lùi lại 1 năm. Phần lẻ sẽ tính từ tháng 1 năm đó và lùi lại tương ứng số tháng lẻ.
  • Nếu nhập số 0: tính là tháng 12 của năm trước
  • Nếu nhập số dương: nếu nhỏ hơn 12 thì tính trong năm đó, nếu lớn hơn 12 thì cộng thêm số năm tương ứng mỗi 12 tháng. Phần lẽ là số tháng.

<ngày> : Số cụ thể đại diện cho giá trị số ngày. Nguyên tắc nhập ngày như sau:

  • Ngày là số âm: lùi thời gian tương ứng theo ngày, tính từ thời điểm ngày 01 của tháng đó trở về trước.
  • Ngày là số 0: là ngày cuối của tháng trước
  • Ngày là số dương: nếu vượt quá ngày cuối tháng thì sẽ cộng thêm số ngày lẻ tương ứng vào tháng sau để tính vào tháng sau đó.

Giá trị trả về

Là giá trị thời gian (dữ liệu dạng Date-time)

Hàm thường dùng để chủ động tạo ra các giá trị thời gian cụ thể làm điều kiện tính toán trong các hàm : Calculate, Filter

Ví dụ

Công thức sau đây giúp tính tổng các mặt hàng bán được trong thời gian tháng 6 năm 2019:

ham-date-trong-power-bi-dax

Total_T6 = CALCULATE(SUM(Sales[SoLuong]), Sales[Date]>=DATE(2019,6,1), Sales[Date]<=DATE(2019,6,30))
Trong đó:
Hàm CALCULATE để giúp có thể kết hợp thêm điều kiện cho hàm SUM
Hàm SUM giúp tính tổng các giá trị cột SoLuong
– Hàm DATE tạo ra giá trị ngày đầu tháng 6 năm 2019: DATE(2019, 6, 1)
– Hàm DATE tạo ra giá trị ngàycuối tháng 6 năm 2019: DATE(2019, 6, 30)

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản