fbpx

duongquan211287 :

ham-right-trong-power-bi-dax

Hàm RIGHT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm RIGHT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm RIGHT giúp lấy phần ký tự bên phải …
ham-REPT-dax-power-bi

Hàm REPT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm REPT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm REPT giúp lặp lại nội dung text theo …
ham-subtitle-trong-power-bi

Hàm SUBSTITUTE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm SUBSTITUTE giúp thay thế một phần ký tự trong …
ham-replace-trong-power-bi-dax

Hàm REPLACE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm REPLACE  trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm REPLACE giúp thay thế một phần ký …
ham-mid-trong-power-bi

Hàm MID trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm MID trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm MID giúp lấy phần ký tự nằm giữa trong …
ham-lower-trong-power-BI

Hàm LOWER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOWER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm LOWER giúp chuyển toàn bộ các ký tự text …
ham-len-trong-power-bi-

Hàm LEN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LEN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm LEN giúp đếm số ký tự của đoạn Text. …
ham-left-trong-power-BI-

Hàm LEFT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LEFT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm LEFT giúp lấy phần ký tự bên …