Tra cứu phím tắt Excel với Học Excel Online

 • CTRL + N

  Tạo mới Workbook

 • CTRL + O

  Mở Workbook

 • CTRL + S

  Lưu Workbook

 • F12

  Lưu Workbook (Save as …)

 • CTRL + P

  In Workbook

 • CTRL + F2

  Mở cửa sổ Print Preview

 • CTRL + F4

  Đóng Workbook

 • ALT + F4

  Thoát khỏi ứng dụng Excel

 • CTRL + F1

  Ẩn / hiện thanh ribbon

 • ALT

  Truy cập menu nhanh

 • TAB

  Chuyển đến các menu trên ribbon tiếp theo

 • SPACE

  Đánh dấu ở hộp kiểm (Checkbox)

 • ENTER

  Xác nhận lựa chọn

 • F1

  Mở cửa sổ trợ giúp

 • CTRL + Z

  Hoàn tác

 • CTRL + Y

  Lặp lại thao tác

 • CTRL + C

  Copy vùng chọn

 • CTR + X

  Cắt vùng chọn

 • CTRL + V

  Dán dữ liệu

 • CTRL + ALT + V

  Mở hộp thoại Paste Special

 • CTRL + F

  Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế (Find and Replace)

 • CTRL + H

  Mở hộp thoại thay thế

 • SHIFT + F4

  Tìm tiếp

 • SHIFT + CTRL + F4

  Tìm tiếp theo hướng ngược lại

 • ALT + F1

  Vẽ biểu đồ

 • F11

  Vẽ biểu đồ trong 1 sheet riêng

 • CTRL + SHIFT + L

  Bật / Tắt tính năng Autofilter

 • ALT + ⬇️

  Bật Filter

 • CTRL + T

  Tạo bảng

 • SHIFT + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột

 • CTRL + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột

 • CTRL + A

  Chọn toàn bộ vùng dữ liệu

 • Phím điều hướng sang phải

  Sang phải 1 ô

 • Phím điều hướng sang trái

  Sang trái 1 ô

 • Phím điều hướng lên trên

  Lên trên 1 ô

 • Phím điều hướng xuống dưới

  Xuống dưới 1 ô

 • ALT + PGDN (Page down)

  Sang phải 1 màn hình

 • ALT + PGUP (Page up)

  Sang trái 1 ô

 • PGUP (Page up)

  Lên trên 1 màn hình

 • PGDN (Page down)

  Xuống dưới 1 màn hình

 • CTRL + PHÍM SANG PHẢI

  Di chuyển đến cạnh phải của vùng dữ liệu

 • CTRL + PHÍM SANG TRÁI

  Di chuyển đến cạnh trái của vùng dữ liệu

 • CTRL + PHÍM LÊN TRÊN

  Di chuyển đến cạnh trên của vùng dữ liệu

 • CTRL + PHÍM XUỐNG DƯỚI

  Di chuyển đến cạnh dưới của vùng dữ liệu

 • HOME

  Di chuyển đến đầu dòng

 • CTRL + END

  Di chuyển đến ô cuối của bảng tính

 • CTRL + HOME

  Di chuyển đến ô đầu của bảng tính

 • SHIFT + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 dòng

 • CTRL + SPACE

  Chọn toàn bộ 1 cột

 • CTRL + A

  Chọn toàn bộ bảng tính

 • CTRL + CHUỘT TRÁI

  Chọn nhiều vùng không liền kề nhau

 • CTRL + ALT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng lựa chọn sang phải

 • CTRL + ALT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng lựa chọn sang trái

 • SHIFT + F1

  Bật tắt chế độ chọn

 • ESC

  Bỏ chọn, huỷ bỏ

 • SHIFT + BACKSPACE

  Chỉ chọn những ô đang được kích hoạt

 • CTRL + BACKSPACE

  Hiển thị những ô đang được kích hoạt

 • CTRL + .

  Di chuyển ô đang được kích hoạt

 • ENTER

  Di chuyển xuống 1 ô

 • SHIFT + ENTER

  Di chuyển lên 1 ô

 • TAB

  Di chuyển sang phải 1 ô

 • SHIFT + TAB

  Di chuyển sang trái 1 ô

 • SHIFT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng chọn sang phải 1 ô

 • SHIFT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng chọn sang trái 1 ô

 • SHIFT + LÊN TRÊN

  Mở rộng vùng chọn lên trên 1 ô

 • SHIFT + XUỐNG DƯỚI

  Mở rộng vùng chọn xuống dưới 1 ô

 • CTRL + SHIFT + SANG TRÁI

  Mở rộng vùng chọn sang trái

 • CTRL + SHIFT + SANG PHẢI

  Mở rộng vùng chọn sang phải

 • CTRL + SHIFT + LÊN TRÊN

  Mở rộng vùng chọn lên trên

 • CTRL + SHIFT + XUỐNG DƯỚI

  Mở rộng vùng chọn xuống dưới

 • SHIFT + PGUP (Page Up)

  Mở rộng vùng chọn 1 màn hình lên trên

 • SHIFT + PGDN (Page Down)

  Mở rộng vùng chọn 1 màn hình xuống dưới

 • SHIFT + HOME

  Mở rộng vùng chọn đến ô đầu tiên

 • CTRL + SHIFT + HOME

  Chọn đến ô đầu tiên

 • CTRL + SHIFT + END

  Chọn đến ô cuối cùng

 • F8

  Bật / tắt chế độ chọn

 • CTRL + G

  Mở cửa sổ Go To

 • CTRL + SHIFT + O

  Chọn các ô có comment

 • CTRL + SHIFT + *

  Chọn vùng hiện thời

 • ALT + ;

  Chọn các ô có thể nhìn thấy

 • F2

  Sửa nội dung 1 ô

 • SHIFT + F2

  Thêm hoặc sửa comment

 • ALT + ENTER

  Xuống dòng trong 1 ô

 • CTRL + ENTER

  Nhập dữ liệu và ở lại ô hiện tại

 • CTRL + ENTER

  Nhập dữ liệu giống nhau vào nhiều ô

 • CTRL + ;

  Chèn ngày hiện tại

 • CTRL + SHIFT + ;

  Chèn giờ hiện tại

 • CTRL + D

  Fill down

 • CTRL + R

  Fill right

 • CTRL + ‘

  Copy công thức từ ô liền trên

 • CTRL + “

  Copy value từ ô liền trên

 • CTRL + K

  Thêm Hyperlink

 • ALT + PHÍM XUỐNG

  Mở gợi ý hàm

 • CTRL + 1

  Mở hộp thoại Format Cell

 • CTRL + SHIFT + F

  Mở hộp thoại chọn Font

 • CTRL + B

  Bật tắt chữ đậm

 • CTRL + I

  Bật tắt chữ in nghiêng

 • CTRL + U

  Bật tắt gạch chân

 • CTRL + S

  Bật tắt chữ gạch ngang thân

 • ALT + H + A + C (bấm lần lượt)

  Căn giữa

 • ALT + H + A + L (bấm lần lượt)

  Căn lề trái

 • ALT + H + A + R (bấm lần lượt)

  Căn lề phải

 • CTRL + SHIFT + ~

  Định dạng General

 • CTRL + SHIFT + $

  Định dạng tiền tệ

 • CTRL + SHIFT + %

  Định dạng phần trăm

 • CTRL + SHIFT + ^

  Định dạng khoa học: 0.23e4

 • CTRL + SHIFT + #

  Định dạng ngày tháng

 • CTRL + SHIFT + @

  Định dạng thời gian

 • CTRL + SHIFT + !

  Định dạng số

 • CTRL + SHIFT + &

  Thêm viền ngoài

 • ALT + R

  Thêm / bỏ viền phải

 • ALT + L

  Thêm / bỏ viền trái

 • ALT + T

  Thêm / bỏ viền trên

 • ALT + B

  Thêm / bỏ viền dưới

 • ALT + D

  Thêm / bỏ viền chéo

 • ALT + H

  Thêm / bỏ viền ngang phía trong

 • ALT + V

  Thêm / bỏ viền dọc phía trong

 • CTRL + SHIFT + _

  Bỏ toàn bộ viền

 • F4

  Điền địa chỉ tuyệt đối $A$1 (bấm 1 lần), A$1 (bấm 2 lần), $A1 (bấm 3 lần), A1 (bấm 4 lần)

 • SHIFT + F3

  Mở hộp thoại chèn công thức

 • ALT + =

  Tính tổng nhanh

 • CTRL + `

  Ẩn / hiện toàn bộ công thức

 • CTRL + SHIFT + ENTER

  Nhập công thức mảng

 • F9

  Tính toán 1 phần công thức

 • F3

  Áp dụng name range

 • CTRL + 0

  Ẩn cột đang chọn

 • CTRL + 9

  Ẩn hàng đang chọn

 • CTRL + SHIFT + 0

  Hiện cột

 • CTRL + SHIFT + 9

  Hiện hàng

 • CTRL + E

  Áp dụng Flash Fill (bắt đầu từ Excel 2013)