Công cụ lọc Emails ra khỏi đoạn Text

Học Excel Online – Công cụ lọc Emails

Email Extractor by Học Excel Online

Copy text có chứa email vào ô sau

Các emails được lọc ra là:


Lọc Emails Copy Emails