Công cụ ghi video màn hình trực tiếp trên trình duyệt web máy tính

Công cụ không lưu trữ hoặc truyền video hoặc ảnh chụp màn hình của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Toàn bộ logic ghi màn hình và chụp ảnh được thực hiện ngay trong trình duyệt và dữ liệu chỉ ở trên máy tính của bạn.