fbpx

Tài nguyên :

Phương pháp tính thuế TNDN

      Căn cứ văn bản hợp nhất  Số: 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 : 1.3 Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ …
Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo

Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo

Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về một chủ đề mà chúng ta thường được nghe qua: ” Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo” Chỉ cần nghĩ ngược lại một chút là “Tại sao nghèo mà vẫn học giỏi” Ở đây chúng ta thấy khái …