fbpx

Tài nguyên :

Phương pháp tính thuế TNDN

      Căn cứ văn bản hợp nhất  Số: 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 : 1.3 Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ …

Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo

Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về một chủ đề mà chúng ta thường được nghe qua: ” Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo” Chỉ cần nghĩ ngược lại một chút là “Tại sao nghèo mà vẫn học giỏi” Ở đây chúng ta thấy khái …