Công cụ làm đẹp công thức Excel

=sumproduct(
    A1:B1,
    C1:D1
)