Excel cơ bản :

hàm hlookup

Hướng dẫn hàm HLOOKUP trong Excel

Hàm HLOOKUP sẽ giúp bạn tìm kiếm một giá trị trong hàng trên cùng của bảng hoặc mảng giá trị, sau đó trả về giá trị trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định trong bảng hoặc mảng. Chữ H trong tên …
heo-training-hoc-excel-online

Cách bắt đầu với HEO Training Addin

KHÔNG ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC ADDIN? 1. Hãy vào link sau đây để cập nhật lại mật khẩu (mật khẩu mới không nhất thiết phải khác mật khẩu cũ, trừ khi bạn muốn như vậy 😉 ) https://hocexcel.online/auth/password/change 2. Thoát Excel hoàn toàn …