Excel cơ bản :

Email marketing tự động trong Excel

Hệ thống Email marketing tự động trong Excel Đã bao giờ bạn muốn tự tạo ra một hệ thống Email marketing như những dịch vụ online phải TRẢ PHÍ? Bây giờ bạn có thể làm được điều đó mà chỉ từ Excel, …