fbpx

Power BI :

Hàm RIGHT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm RIGHT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm RIGHT giúp lấy phần ký tự bên phải …

Hàm REPT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm REPT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm REPT giúp lặp lại nội dung text theo …

Hàm REPLACE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm REPLACE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm REPLACE giúp thay thế một phần ký tự trong …

Hàm MID trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm MID trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm MID giúp lấy phần ký tự nằm giữa trong …