Hàm FILTER trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm FILTER giúp lọc bảng dữ liệu theo điều kiện (loại bỏ các giá trị không thỏa mãn điều kiện) Cách dùng / cấu trúc FILTER( <Bảng>, <Điều kiện lọc> ) Tham số <Bảng> : bảng cần lọc dữ liệu. Bảng này có thể là 1 …
mở excel trong powerpoint

Cách mở Excel bên trong PowerPoint

Trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu cách chèn dữ liệu, mở Excel bên trong PowerPoint. Với cách làm này, nếu dữ liệu trong các trang tính thay đổi, bạn cũng có thể dễ dàng cập nhật.   Liên kết toàn bộ …

Hàm DISTINCT trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm DISTINCT giúp tạo ra 1 danh sách các giá trị không trùng lặp (giá trị duy nhất) 1 cột. (loại bỏ các giá trị trùng lặp, chỉ giữ lại các giá trị duy nhất) Cách dùng / cấu trúc DISTINCT( <cột> …