Excel VBA – Tham chiếu tên sheet trong VBA

Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về tham chiếu tới Sheet trong VBA. Đây là một đối tượng thường xuyên được sử dụng trong khi làm việc trên VBA, vì để xác định chính xác địa chỉ mà chúng ta muốn thao tác tới thì …

Excel VBA – Tham chiếu mảng động trong VBA

Đối tượng Range là đối tượng được sử dụng nhiều nhất trong việc viết code trên VBA. Nhưng hầu hết các phạm vi dữ liệu trong các mảng sẽ thay đổi sau mỗi lần chúng ta cập nhật dữ liệu vào mảng đó. Như vậy việc …

Excel VBA – Tìm hiểu về biến trong VBA

1. Những kiểu dữ liệu biến thường được sử dụng Integer (kiểu number): có giá trị từ -32.768 đến 32.767 Long (kiểu number): có giá trị từ -2.147.483.648 đến 2.147.486.647 Single (kiểu number): có giá trị từ -3402823E38 đến -1.401298E-45 Double (kiểu number): có giá trị từ -1.79769313486232E308 đến …