Hàm CEILING trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CEILING trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm CEILING giúp làm tròn 1 số tới số nguyên gần nhất …

Hàm ABS trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ABS trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm ABS giúp trả về giá trị tuyệt đối của 1 số …

Hàm TRUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TRUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm TRUE dùng để lấy ra giá trị TRUE, dùng để khẳng định rằng giá trị đó là đúng. Cách dùng …

Hàm SWITCH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SWITCH trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm SWITCH dùng để chuyển đổi các giá trị của 1 biểu thức tính về các kết quả …

Hàm NOT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm NOT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm NOT dùng để phủ định 1 biểu thức so sánh để lấy kết quả ngược lại với kết quả …

Hàm IFERROR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm IFERROR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm IFERROR giúp tránh lỗi bằng cách đưa ra 1 kết quả khác thay vì hiển thị …