Hàm FIND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FIND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm FIND giúp trả về vị trí của 1 đoạn text trong …

Hàm EXACT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm EXACT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm EXACT giúp so sánh 2 chuỗi ký tự text có …

Hàm CONCATENATEX trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CONCATENATEX trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm CONCATENATEX giúp nối các nội dung trong cùng 1 cột …

Hàm CONCATENATE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm CONCATENATE giúp nối 2 đoạn text lại với nhau thành …

Hàm UNICODE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm UNICODE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm UNICODE trả về giá trị số Code …