Hàm LOOKUPVALUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOOKUPVALUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm LOOKUPVALUE giúp tìm kiếm theo 1 hay nhiều điều kiện và trả …

Hàm TRUNC trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TRUNC trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm TRUNC giúp cắt bỏ phần thập phân trong 1 số để trả về …