Excel VBA – Tìm hiểu về biến trong VBA

1. Những kiểu dữ liệu biến thường được sử dụng Integer (kiểu number): có giá trị từ -32.768 đến 32.767 Long (kiểu number): có giá trị từ -2.147.483.648 đến 2.147.486.647 Single (kiểu number): có giá trị từ -3402823E38 đến -1.401298E-45 Double (kiểu number): có giá trị từ -1.79769313486232E308 đến …