Hàm COUNTIFS đếm theo nhiều điều kiện

Khi làm việc với Excel, chúng ta thường gặp phải yêu cầu “Đếm những giá trị xuất hiện trong bảng tính mà thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện”, ví dụ như sau: Xét 1 vài yêu cầu: Đếm số nhân viên ở bộ phận kinh …