Hàm TIMEVALUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TIMEVALUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm TIMEVALUE giúp chuyển giá trị thời gian dưới định dạng Text về đúng định dạng …

Hàm TIME trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TIME trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm TIME giúp trả về giá trị thời gian dạng giờ từ những số đại diện …

Hàm SECOND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SECOND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm SECOND giúp trả về giá trị số giây có trong chuỗi giá trị …