Cách chuyển tên cột thành số trong Excel

Không giống như hàng, các cột trong Excel được đánh số theo kí tự bao gồm “A”, “B”,… cho đến “XFD”.Tuy nhiên trong tính toán, để có thể biểu diễn chính xác ta cần phải lấy tọa độ theo số, cũng như …

Hàm ISEVEN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISEVEN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISEVEN giúp kiểm tra giá trị số xem số đó là số chẵn …

Hàm ISEMPTY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISEMPTY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISEMPTY giúp kiểm tra xem bảng có trống hay không (bảng …

Hàm SAMEPERIODLASTYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SAMEPERIODLASTYEAR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm thời gian. Miêu tả Hàm SAMEPERIODLASTYEAR giúp trả về kết quả là ngày tương ứng của năm trước (cùng ngày, …

Hàm ISERROR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISERROR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISERROR giúp kiểm tra xem liệu giá trị có phải là lỗi hay không …

Hàm ISBLANK trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISBLANK trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISBLANK giúp trả kiểm tra xem liệu giá trị có phải là ô …