Hàm CUSTOMDATA trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CUSTOMDATA trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm CUSTOMDATA giúp trả về nội dung của thuộc tính CustomData trong chuỗi …

Hàm CONTAINS trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CONTAINS trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm CONTAINS giúp xác định xem giá trị cần kiểm tra có tồn tại …

Hàm YEARFRAC trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm YEARFRAC trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm YEARFRAC giúp trả về giá trị số năm giữa hai khoảng thời …

Hàm WEEKNUM trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm WEEKNUM giúp trả về giá trị số tuần trong năm (ngày đang xét …

Hàm WEEKDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm WEEKDAY giúp trả về giá trị số đại diện cho thứ trong …

Hàm TODAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TODAY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm TODAY giúp xác định ngày hiện tại. Cách dùng / cấu trúc TODAY() …