Hàm DATESBETWEEN trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm DATESBETWEEN giúp trả về những giá trị thời gian nằm trong 1 khoảng tính từ Ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc.

Hàm thường dùng để tính toán với điều kiện ngày tháng là Lớn hơn hoặc bằng (>=) Ngày bắt đầu và Nhỏ hơn hoặc bằng (<=) Ngày kết thúc.

(DATES + BETWEEN)

Cách dùng / cấu trúc

DATESBETWEEN( <Cột chứa ngày>, <Ngày bắt đầu>, <Ngày kết thúc> )

Tham số

<Cột chứa ngày> : Cột chứa dữ liệu ngày cần tính toán

<Ngày bắt đầu> : Giá trị ngày làm mốc bắt đầu

<Ngày kết thúc> : Giá trị ngày làm mốc kết thúc

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị thời gian (đủ ngày, tháng, năm) nằm trong 2 mốc giới hạn Ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc (tính cả tại thời điểm mốc). Những giá trị bên ngoài phạm vi này sẽ bị loại bỏ.

 

Lưu ý

Nếu không quy định ngày bắt đầu thì ngày bắt đầu sẽ tự ghi nhận theo ngày nhỏ nhất (sớm nhất) trong các giá trị ngày tháng bên trong cột chứa ngày cần tính.

Nếu không quy định ngày kết thúc thì ngày kết thúc sẽ tự ghi nhận theo ngày lớn nhất (muộn nhất) trong các giá trị ngày tháng bên trong cột chứa ngày cần tính.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp tính tổng số lượng bán được trong cột Sales Amount dựa theo điều kiện cột Date chỉ tính những ngày Từ 10/6/2019 tới 30/6/2019:

Total =CALCULATE( SUM( Sales[Sales Amount]), DATESBETWEEN( Sales[Date], DATE(2019, 6, 10), DATE(2019, 6, 30)))

Trong đó:

  • Hàm DATE tạo ra các giá trị ngày được chỉ định dựa trên tham số Năm, Tháng, Ngày
  • Hàm DATESBETWEEN xác định những ngày trong giới hạn ngày đầu tháng tới ngày cuối tháng trong cột Date
  • Hàm SUM tính tổng trong cột Sales Amount.
  • Để tính theo điều kiện thì kết hợp hàm SUM bên trong hàm CALCULATE

Khóa học mới xuất bản