fbpx

DAX Time Intelligence Functions :

Hàm CLOSINGBALANCEQUARTER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CLOSINGBALANCEQUARTER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm CLOSINGBALANCEQUARTER (Closing-Balance-Quarter) giúp tính lại giá trị của 1 biểu thức tại …

Hàm CLOSINGBALANCEMONTH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CLOSINGBALANCEMONTH trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm CLOSINGBALANCEMONTH (Closing-Balance-Month) giúp tính lại giá trị của 1 biểu thức tại …

Hàm LASTNONBLANK trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LASTNONBLANK trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm LASTNONBLANK (Last-Non-Blank) giúp trả về giá trị cuối trong bảng cùng thỏa …

Hàm FIRSTNONBLANK trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FIRSTNONBLANK trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm FIRSTNONBLANK (First-Non-Blank) giúp trả về giá trị đầu tiên thỏa mãn điều kiện cần tính. …

Hàm DATESYTD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATESYTD (Dates + Year-To-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm DATESYTD giúp trả về 1 cột chứa giá trị ngày …

Hàm DATESQTD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATESQTD (Dates + Quarter-To-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm DATESQTD giúp trả về 1 cột chứa giá trị ngày …

Hàm SAMEPERIODLASTYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SAMEPERIODLASTYEAR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm thời gian. Miêu tả Hàm SAMEPERIODLASTYEAR giúp trả về kết quả là ngày tương ứng của năm trước (cùng ngày, …

Hàm PREVIOUSDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm PREVIOUSDAY (Previous-Day) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm PREVIOUSDAY giúp trả về giá trị ngày trước của thời …

Hàm STARTOFYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFYEAR (Start-Of-Year) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm STARTOFYEAR giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá …

Hàm STARTOFQUARTER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFQUARTER (Start-Of-Quarter) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm STARTOFQUARTER giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá …