DAX Time Intelligence Functions :

Hàm PREVIOUSDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm PREVIOUSDAY (Previous-Day) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm PREVIOUSDAY giúp trả về giá trị ngày trước của thời …

Hàm STARTOFYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFYEAR (Start-Of-Year) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm STARTOFYEAR giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá …

Hàm STARTOFQUARTER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFQUARTER (Start-Of-Quarter) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm STARTOFQUARTER giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá …

Hàm STARTOFMONTH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFMONTH (Start-Of-Month) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm STARTOFMONTH giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá …

Hàm NEXTDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm NEXTDAY (Next-day) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm NEXTDAY giúp trả về giá trị ngày tiếp theo (ngày hôm sau) của …

Hàm LASTDATE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LASTDATE (Last-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm LASTDATE giúp trả về giá trị ngày lớn nhất (ngày cuối cùng, …

Hàm FIRSTDATE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FIRSTDATE (First-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm FIRSTDATE giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất (ngày đầu tiên, ngày …

Hàm ENDOFYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ENDOFYEAR (End of Year) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm ENDOFYEAR giúp trả về giá trị ngày lớn nhất trong số …

Hàm ENDOFQUARTER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ENDOFQUARTER (End of Quarter) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm ENDOFQUARTER giúp trả về …

Hàm ENDOFMONTH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ENDOFMONTH (End of Month) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm ENDOFMONTH giúp trả về giá trị ngày lớn nhất trong …