Hàm NEXTDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm NEXTDAY (Next-day) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm NEXTDAY giúp trả về giá trị ngày tiếp theo (ngày hôm sau) của những ngày được xét tới.

Cách dùng / cấu trúc

NEXTDAY( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày tiếp theo (ngày hôm sau) những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>

Ngày kết quả = Ngày trong cột chứa giá trị thời gian + 1 ngày

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày hôm sau của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

NextDay =NEXTDAY( Sales[Date].[Date] )

Kết quả cột NextDay là ngày tiếp sau ngày trong cột Date (sau 1 ngày)

Có thể viết NEXTDAY( Sales[Date].[Date] ) hoặc NEXTDAY( Sales[Date] )

Khi viết NEXTDAY( Sales[Date].[Date] ) sẽ làm rõ đối tượng làm việc trong cột Date là toàn bộ giá trị thời gian gồm Ngày, Tháng, Năm.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản