Hàm ENDOFMONTH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ENDOFMONTH (End of Month) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm ENDOFMONTH giúp trả về giá trị ngày lớn nhất trong cùng tháng với ngày được xét (End Of Month).

Cách dùng / cấu trúc

ENDOFMONTH( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có duy nhất 1 tham số

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Hàm xét các giá trị trong cột có cùng tháng với nhau rồi tương ứng với từng tháng sẽ trả về ngày lớn nhất trong tháng đó.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày cuối tháng của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

Ngày cuối tháng =ENDOFMONTH( Sales[Date] )

Trong tháng 3 có 3 ngày: 02, 05 và 18, thì ngày lớn nhất trong tháng là ngày 18/3/2019 sẽ là ngày cuối tháng.

Trong tháng 4 có 2 ngày là 22 và 28, ngày lớn nhất là 28/4/2019 sẽ là ngày cuối tháng.

Trong tháng 5 có 3 ngày là 03, 15 và 19 thì ngày cuối tháng là 19/5/2019.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản