Hàm ENDOFYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ENDOFYEAR (End of Year) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm ENDOFYEAR giúp trả về giá trị ngày lớn nhất trong số các ngày của cùng 1 năm.

Cách dùng / cấu trúc

ENDOFYEAR( <Cột chứa giá trị thời gian> [, <Ngày cuối cùng của năm>]  )

Hàm có 1 tham số bắt buộc và 1 tham số không bắt buộc.

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian. Tham số này bắt buộc phải có.

<Ngày cuối cùng của năm> : Trường hợp ngày cuối cùng của năm không phải là ngày 31 tháng 12 thì cần chỉ rõ là ngày nào. Tham số này không bắt buộc phải có. Nếu không nhập tham số này thì mặc định ngày cuối cùng trong năm là ngày 31 tháng 12.

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị ngày lớn nhất trong số những ngày có cùng 1 năm. Cụ thể:

  • Hàm xét tất các ngày và phân loại theo từng năm.
  • Trong cùng 1 năm, ngày lớn nhất sẽ được coi là ngày cuối năm. Ngày này phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tham số Ngày cuối cùng của năm.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày cuối năm của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

Ngày cuối năm =ENDOFYEAR( Sales[Date] )

 

cột Date gồm những ngày trong 2 năm: 2018 và 2019.

  • Năm 2018 có 3 ngày, trong đó ngày lớn nhất là 18/12/2018 => Ngày cuối năm 2018 là 18/12/2018
  • Năm 2019 có 5 ngày, trong đó ngày lớn nhất là 23/12/2019 => Ngày cuối năm 2019 là 23/12/2019

Trường hợp nếu xác định thời điểm ngày cuối cùng trong năm không phải ngày 31/12/2019 mà là ngày 28/12/2019 thì viết như sau:

Ngày cuối năm =ENDOFYEAR( Sales[Date] , “12/28/2019” )

(chú ý viết dạng Tháng trước, ngày sau)

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản