Hàm ENDOFQUARTER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ENDOFQUARTER (End of Quarter) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm ENDOFQUARTER giúp trả về giá trị ngày lớn nhất trong số các ngày của cùng 1 quý.

Cách dùng / cấu trúc

ENDOFQUARTER( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất.

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị ngày lớn nhất trong số những ngày có cùng 1 quý. Cụ thể:

  • Hàm xét tất các ngày và phân loại theo từng quý.
  • Trong cùng 1 quý, ngày lớn nhất sẽ được coi là ngày cuối quý

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày cuối quý của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

Ngày cuối quý =ENDOFQUARTER( Sales[Date] )

Cột Date gồm những ngày trong 2 quý: quý 1 và quý 2.

  • Quý 1 gồm các tháng: 1, 2, 3
  • Quý 2 gồm các tháng: 4, 5, 6

Trong những ngày thuộc quý 1 có ngày 18/03/2019 là lớn nhất, do đó ngày cuối quý này là 18/03/2019.

Trong những ngày thuộc quý 2 có ngày 19/05/2019 là lớn nhất, do đó ngày cuối quý này là 19/05/2019.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản