Hàm FIRSTDATE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FIRSTDATE (First-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm FIRSTDATE giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất (ngày đầu tiên, ngày bắt đầu) trong số các ngày được xét đến.

Cách dùng / cấu trúc

FIRSTDATE( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày nhỏ nhất trong số những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày nhỏ nhất (ngày đầu tiên, ngày bắt đầu) của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

Ngày bắt đầu =FIRSTDATE( Sales[Date] )

Trong số các ngày ở cột Date, ngày nhỏ nhất là 15/6/2018, do đó kết quả trả về của hàm FIRSTDATE là ngày này

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản