Hàm LASTDATE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LASTDATE (Last-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm LASTDATE giúp trả về giá trị ngày lớn nhất (ngày cuối cùng, ngày kết thúc) trong số các ngày được xét đến.

Cách dùng / cấu trúc

LASTDATE( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày lớn nhất trong số những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày lớn nhất (ngày cuối cùng, ngày kết thúc) của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

Ngày kết thúc =LASTDATE( Sales[Date] )

Trong số các ngày ở cột Date, ngày lớn nhất là 23/12/2019, do đó kết quả trả về của hàm LASTDATE là ngày này

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản