Hàm CLOSINGBALANCEMONTH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CLOSINGBALANCEMONTH trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm CLOSINGBALANCEMONTH (Closing-Balance-Month) giúp tính lại giá trị của 1 biểu thức tại thời điểm ngày cuối cùng trong tháng (theo bối cảnh thời gian được xét đến).

Cách dùng / cấu trúc

CLOSINGBALANCEMONTH( <Biểu thức tính>, <Ngày>, [<bộ lọc áp dụng>] )

Trong đó tham số <bộ lọc áp dụng> không bắt buộc phải có.

Tham số

<Biểu thức tính> : biểu thức cần tính toán lại giá trị.

<Ngày> : cột chứa giá trị ngày làm căn cứ xét thời điểm cuối tháng.

<bộ lọc áp dụng> : biểu thức có tác dụng lọc nội dung cần tính.

Giá trị trả về

Là kết quả của biểu thức tính tại thời điểm ngày cuối tháng.

Ví dụ

Chúng ta có bảng dữ liệu như sau:

ham-CLOSINGBALANCEMONTH-trong-Power-BI-DAX-1

Để xác định số lượng bán của sản phẩm Cam vào cuối các tháng, chúng ta có thể làm như sau:

Bước 1: tạo measure tính tổng trong cột số lượng với hàm SUM

Total Sales = SUM(Table1[Số lượng]

Bước 2: tạo measure xác định số lượng bán của sản phẩm Cam vào ngày bán gần đây nhất

=CLOSINGBALANCEMONTH( [Total Sales],  Table1[Ngày bán], FILTER( Table1, [Sản phẩm] = “Cam” ))

Trong đó:

  • Tính toán lại biểu thức Total Sales
  • Bối cảnh thời gian được xét đến là cột Ngày bán
  • Dùng hàm FILTER lọc trong bảng Table1, cột Sản phẩm có tên là Cam

Tham khảo thêm về hàm trong power BI

Trong Power BI có thể bạn sẽ gặp một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản