Hàm FILTER trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm FILTER giúp lọc bảng dữ liệu theo điều kiện

(loại bỏ các giá trị không thỏa mãn điều kiện)

Cách dùng / cấu trúc

FILTER( <Bảng>, <Điều kiện lọc> )

Tham số

<Bảng> : bảng cần lọc dữ liệu. Bảng này có thể là 1 bảng có sẵn hoặc 1 biểu thức tính trả về kết quả dạng bảng

<Điều kiện lọc> : Chỉ rõ lọc trên cột nào, theo điều kiện nào

<Cột cần lọc = Điều kiện lọc>

Giá trị trả về

Là bảng chỉ còn lại những dòng chứa giá trị thỏa mãn điều kiện lọc

Lưu ý

Bạn có thể dùng hàm FILTER để giảm bớt các đối tượng cần làm việc trong bảng, chỉ tính toán với những dữ liệu còn lại sau khi lọc.

Hàm FILTER không dùng độc lập, riêng lẻ mà thường lồng ghép trong các hàm khác có sử dụng tham số dạng Bảng.

Ví dụ

Công thức sau tính tổng số tiền thưởng của những nhân viên trong bộ phận Kinh doanh của công ty trong bảng DsNhanVien

=SUMX( FILTER(DsNhanVien, DsNhanVien[BoPhan] = “Kinh doanh”), DsNhanVien[Thuong] )

Trong đó:

  • Hàm Filter để lọc danh sách nhân viên theo bộ phận là Kinh doanh.
  • Hàm SUMX để tính tổng số tiền thưởng trong cột Thuong, tính theo các giá trị đã được lọc.

Khóa học mới xuất bản