Hàm SUMX trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm SUMX trả về giá trị tổng các số trong 1 biểu thức tính

Cách dùng / cấu trúc

SUMX( <bảng>, <biểu thức tính> )

Tham số

<bảng> : là 1 bảng đã có hoặc 1 biểu thức tạo ra bảng, trong đó chứa các cột dùng cho biểu thức tính.

<biểu thức tính> : cột dùng để tính tổng hoặc 1 biểu thức tính mà tạo ra các kết quả trên 1 cột

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Chỉ tính cho dữ liệu ở dạng số (number).

Các giá trị dạng Logic, Text hoặc ô trống sẽ bỏ qua, không tính.

Hàm SUMX thường dùng để tính tổng theo 1 số điều kiện trong cột (không phải tính tổng toàn bộ cột)

Ví dụ

Công thức sau đây tính tổng các giá trị trong cột Amount tương ứng với các giá trị trong cột ID của bảng Sales là 5

=SUMX( FILTER( Sales, Sales[ID] = 5), [Amount] )

Trước tiên lọc cột ID trong bảng Sales với các giá trị bằng 5 với hàm FILTER.

Sau đó tính tổng trong cột Amount những giá trị có ID = 5


Khóa học mới xuất bản