fbpx

DAX Aggregation Functions :

Hàm SUMX trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm SUMX trả về giá trị tổng các số trong 1 biểu thức tính Cách dùng / cấu trúc SUMX( <bảng>, <biểu thức tính> ) Tham số <bảng> : là 1 bảng đã có hoặc 1 biểu thức tạo ra bảng, trong đó chứa …
Hàm sum trong power BI Dax

Hàm SUM trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm SUM trả về giá trị tổng các số trong 1 cột. Cách dùng / cấu trúc SUM( <cột tính tổng> ) Tham số <cột tính tổng> : cột dùng để tính tổng (cột chứa các số cần tính tổng)   Giá trị trả …

Hàm SELECTCOLUMNS trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm SELECTCOLUMNS giúp thêm cột vào trong bảng. Giá trị của cột được tạo ra bằng 1 biểu thức. Cách dùng / cấu trúc SELECTCOLUMNS ( <bảng>, <tên cột>, <biểu thức> ) Tham số <bảng> : Bảng có sẵn hoặc bảng được tạo ra …

Hàm ROW trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm ROW trả về một hàng (trong 1 bảng) chứa các giá trị là kết quả từ 1 biểu thức. Cách dùng / cấu trúc ROW ( <tên>, <biểu thức tính> ) Tham số <tên> : Tên đại diện cho cột kết quả. …

Hàm PRODUCTX trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm PRODUCTX trả về tích các số mà các số này được tạo ra từ kết quả của 1 biểu thức tính. Cách dùng / cấu trúc PRODUCTX (<bảng>, <biểu thức tính>) Tham số <bảng> : Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ được ước …

Hàm PRODUCT trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm Product trả về tích các số trong 1 cột (Tất cả các số trong cột được nhân với nhau). Cách dùng / cấu trúc PRODUCT (<cột>) Tham số <cột> : Cột chứa các số cần tính tích. Giá trị trả về Là …

Hàm MINX trong Power BI DAX

Miêu tả Trả về giá trị nhỏ nhất trong số các kết quả thu được từ 1 biểu thức tính. Cách dùng / cấu trúc MINX (<bảng>, <biểu thức tính>) Tham số <bảng> : Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ sử …

Hàm MINA trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm MINA trả về giá trị nhỏ nhất của 1 cột, trong đó bao gồm cả các giá trị Logic và Số, Ngày tháng, Số được biểu thị dưới dạng văn bản. Cách dùng / cấu trúc MINA (<cột>) Tham số <cột> : cột muốn …

Hàm MIN trong Power BI DAX

Miêu tả Trả về giá trị số nhỏ nhất trong một cột Cách dùng / cấu trúc MIN (<cột>) Tham số <cột> : cột cần tìm giá trị nhỏ nhất Giá trị trả về Là số có phần thập phân. Lưu ý Chỉ xét …

Hàm MAXX trong Power BI DAX

Miêu tả Đánh giá kết quả tại mỗi hàng của 1 biểu thức và trả về giá trị lớn nhất Cách dùng / cấu trúc MAXX (<bảng>, <biểu thức tính>) Tham số <bảng> : Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ sử dụng để …