Hàm ROW trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm ROW trả về một hàng (trong 1 bảng) chứa các giá trị là kết quả từ 1 biểu thức.

Cách dùng / cấu trúc

ROW ( <tên>, <biểu thức tính> [, <tên 2>, <biểu thức tính 2>…] )

Tham số

<tên> : Tên đại diện cho cột kết quả.

<biểu thức tính> : biểu thức hoặc hàm trong DAX trả về kết quả trong cột có tên tương ứng.

Giá trị trả về

Là 1 ô trong 1 bảng.

Lưu ý

Có thể viết nhiều tên, nhiều biểu thức tính trong hàm ROW. Mỗi biểu thức tính trả về 1 ô kết quả tương ứng với Tên. Tên và biểu thức tính là 1 cụm bắt buộc theo từng cặp.

Tên phải viết trong cặp dấu nháy kép.

Biểu thức tính thường là 1 hàm tính toán: SUM, COUNT, PRODUCT…

Ví dụ

Tính tổng số lượng các mặt hàng bán được trong cột Quantity (bảng Sales)

 

Tổng các giá trị trong cột Quantity = 15 + 4 + 9 + 11 + 22 = 61

Tạo 1 bảng mới trong Power BI (Modeling > New Table), viết hàm như sau:

Table = ROW( “Tổng số lượng sản phẩm”, SUM( Sales[Quantity] ) )

Kết quả là:


Khóa học mới xuất bản