Hàm MINA trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm MINA trả về giá trị nhỏ nhất của 1 cột, trong đó bao gồm cả các giá trị Logic và Số, Ngày tháng, Số được biểu thị dưới dạng văn bản.

Cách dùng / cấu trúc

MINA (<cột>)

Tham số

<cột> : cột muốn tìm giá trị nhỏ nhất

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Khác với hàm MIN, hàm MINA xét cả 4 loại dữ liệu

  • Loại Số (Numbers)
  • Loại ngày tháng (Dates)
  • Loại Logic (các giá trị TRUE, FALSE). TRUE tương ứng với giá trị số 1, FALSE tương ứng với giá trị số 0.
  • Các giá trị văn bản (Text) mà có thể chuyển đổi về giá trị số.

Hàm bỏ qua các giá trị ô trống.

Nếu cột không có giá trị nào thuộc 1 trong 4 loại trên, hàm trả về kết quả là số 0.

Ví dụ

Công thức sau đây tìm ngày nhỏ nhất trong cột InventoryDate của bảng Product:

MINA( Product[InventoryDate] )

Khóa học mới xuất bản