Hàm MIN trong Power BI DAX

Miêu tả

Trả về giá trị số nhỏ nhất trong một cột

Cách dùng / cấu trúc

MIN (<cột>)

Tham số

<cột> : cột cần tìm giá trị nhỏ nhất

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Chỉ xét giá trị nhỏ nhất với loại dữ liệu là Số hoặc Ngày tháng.

Các giá trị dạng Text, Logic hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua, không tính.

Ví dụ

Công thức sau đây tìm số nhỏ nhất trong cột Sales Amount của bảng Sales:

= MIN(Sales[Sales Amount])

Khóa học mới xuất bản