Hàm SELECTCOLUMNS trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm SELECTCOLUMNS giúp thêm cột vào trong bảng. Giá trị của cột được tạo ra bằng 1 biểu thức.

Cách dùng / cấu trúc

SELECTCOLUMNS ( <bảng>, <tên cột>, <biểu thức> [, <tên cột 2>, <biểu thức 2>…] )

Tham số

<bảng> : Bảng có sẵn hoặc bảng được tạo ra từ biểu thức. Tại bảng này chứa các cột dùng trong biểu thức

<tên cột> : Tên đại diện cho cột kết quả.

<biểu thức> : Biểu thức trả về giá trị trong cột kết quả.

Giá trị trả về

Là 1 bảng có số hàng (số dòng) bằng với bảng được chỉ định

Lưu ý

Có thể viết nhiều tên cột, nhiều biểu thức trong hàm SELECTCOLUMNS. Mỗi biểu thức trả về 1 cột kết quả tương ứng với Tên. Tên cột và biểu thức tính là 1 cụm bắt buộc theo từng cặp.

Tên cột phải viết trong cặp dấu nháy kép.

Biểu thức có thể là các phép tính hoặc ghép nối các giá trị.

Hàm SELECTCOLUMNS giống với hàm ADDCOLUMNS, nhưng hàm SELECTCOLUMNS bắt đầu bằng 1 bảng trống trước khi thêm cột.

Ví dụ

Công thức sau đây tạo ra 1 cột có giá trị là ghép bởi giá trị trong 2 cột Product Name và Region ID với ký hiệu ghép là dấu –  trong bảng Products

=SELECTCOLUMNS( Products, “Product_Name_RegionID”, Products[Product Name]&”-“&Products[Region ID] )


Khóa học mới xuất bản