Hàm PRODUCT trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm Product trả về tích các số trong 1 cột (Tất cả các số trong cột được nhân với nhau).

Cách dùng / cấu trúc

PRODUCT (<cột>)

Tham số

<cột> : Cột chứa các số cần tính tích.

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Chỉ tính với dữ liệu là Số.

Các giá trị dạng Text, Logic hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua, không tính.

Ví dụ

Công thức sau đây tính tích của các số trong cột Quantity của bảng Sales:

= PRODUCT(Sales[Quantity])

=PRODUCT(Sales[Quantity]) = 6 * 15 * 11 = 990


Khóa học mới xuất bản