Hàm MAX trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất của 1 cột.

Cách dùng / cấu trúc

MAX (<cột>)

Tham số

<cột> : cột muốn tìm giá trị lớn nhất

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Chỉ xét giá trị lớn nhất với loại dữ liệu là Số hoặc Ngày tháng.

Các giá trị dạng Text, Logic hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua, không tính.

Nếu trong cột chỉ có ô trống, hàm MAX trả về giá trị (Blank)

Ví dụ

Công thức sau đây tìm số lớn nhất trong cột Revenue của bảng Sales:

MAX( Sales[Revenue] )

Khóa học mới xuất bản