Hàm PRODUCTX trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm PRODUCTX trả về tích các số mà các số này được tạo ra từ kết quả của 1 biểu thức tính.

Cách dùng / cấu trúc

PRODUCTX (<bảng>, <biểu thức tính>)

Tham số

<bảng> : Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ được ước tính.

<biểu thức tính> : Biểu thức được ước tính cho mỗi hàng của bảng.

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Chỉ tính với dữ liệu là Số.

Các giá trị dạng Text, Logic hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua, không tính.

Ví dụ

Công thức sau đây tính tích của các mức lãi vay trong cột InterestRate của bảng Loan (khoản vay):

= PRODUCTX(Loan, 1 + Loan[InterestRate])

 

Các giá trị trong cột InterestRate dạng phần trăm nên nhỏ hơn 1, ví dụ 5% là 0,05

Khi tính tích các mức lãi suất, đưa về dạng 105% nên phải cộng thêm 1

Kết quả là tích của các mức lãi suất sau khi đã cộng thêm 1


Khóa học mới xuất bản