Hàm MAXX trong Power BI DAX

Miêu tả

Đánh giá kết quả tại mỗi hàng của 1 biểu thức và trả về giá trị lớn nhất

Cách dùng / cấu trúc

MAXX (<bảng>, <biểu thức tính>)

Tham số

<bảng> : Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ sử dụng để tính

<biểu thức tính> : Có thể là tên cột trong bảng hoặc là biểu thức tính trả về các kết quả để tìm giá trị lớn nhất trong biểu thức đó

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Chỉ xét giá trị lớn nhất với loại dữ liệu là Số hoặc Ngày tháng.

Các giá trị dạng Text, Logic hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua, không tính.

(Giống với hàm MAX)

Ví dụ

Công thức sau đây tìm số lớn nhất trong các kết quả tạo ra bởi biểu thức lấy cột Quantity nhân với cột Unit Price trong bảng Sales:

= MAXX(Sales, Sales[Quantity] * Sales[Unit Price])

  • Với SalesID = 1, Sales[Quantity] * Sales[Unit Price] = 6 * 20 = 120
  • Với SalesID = 2, Sales[Quantity] * Sales[Unit Price] = 15 * 12 = 180
  • Với SalesID = 3, Sales[Quantity] * Sales[Unit Price] = 11 * 15 = 165

Trong 3 kết quả trên, giá trị lớn nhất là 180

=MAXX(SalesSales[Quantity] * Sales[Unit Price]) = 180


Khóa học mới xuất bản