Hàm SUM trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm SUM trả về giá trị tổng các số trong 1 cột.

Cách dùng / cấu trúc

SUM( <cột tính tổng> )

Tham số

<cột tính tổng> : cột dùng để tính tổng (cột chứa các số cần tính tổng)

 

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

 

Tất cả các dữ liệu trong cột phải là dạng số (Number) thì mới tính ra kết quả đúng.

Nếu bất kỳ dòng nào là giá trị không phải dạng số thì hàm trả về kết quả là (blanks)

Ví dụ

Công thức sau đây tính tổng các giá trị trong cột Sales Amount

Total Sales =SUM( [Sales Amount] )

Total Sales = 4781


Khóa học mới xuất bản