fbpx

hàm sum :

Hàm SUM trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm SUM trả về giá trị tổng các số trong 1 cột. Cách dùng / cấu trúc SUM( <cột tính tổng> ) Tham số <cột tính tổng> : cột dùng để tính tổng (cột chứa các số cần tính tổng)   Giá trị trả …