Hàm MAXA trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm MAXA trả về giá trị lớn nhất của 1 cột.

Cách dùng / cấu trúc

MAXA (<cột>)

Tham số

<cột> : cột muốn tìm giá trị lớn nhất

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Khác với hàm MAX, hàm MAXA xét cả 3 loại dữ liệu

  • Loại Số (number)
  • Loại ngày tháng (date)
  • Loại Logic (các giá trị TRUE, FALSE). TRUE tương ứng với giá trị số 1, FALSE tương ứng với giá trị số 0.

Các giá trị dạng Text sẽ bị bỏ qua, không tính.

Các ô trống sẽ tính bằng 0.

Ví dụ

Công thức sau đây tìm số lớn nhất trong cột Revenue của bảng Sales:

MAXA( Sales[Revenue] )

Khóa học mới xuất bản