Hàm MINX trong Power BI DAX

Miêu tả

Trả về giá trị nhỏ nhất trong số các kết quả thu được từ 1 biểu thức tính.

Cách dùng / cấu trúc

MINX (<bảng>, <biểu thức tính>)

Tham số

<bảng> : Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ sử dụng để tính

<biểu thức tính> : Có thể là tên cột trong bảng hoặc là biểu thức tính trả về các kết quả để tìm giá trị nhỏ nhất trong biểu thức đó

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Hàm MINX chỉ xét trên các kết quả là giá trị dạng Số hoặc ngày tháng. Nếu biểu thức trả về các kết quả không phải dạng Số, hàm sẽ ra kết quả là số 0.

Các giá trị dạng Text, Logic hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua, không tính (các số mà biểu thị dưới dạng văn bản được coi là văn bản, không được tính).

(Giống với hàm MIN)

Ví dụ

Công thức sau đây tìm số lnhỏ nhất trong các kết quả tạo ra bởi biểu thức lấy cột Quantity nhân với cột Unit Price trong bảng Sales:

= MINX(Sales, Sales[Quantity] * Sales[Unit Price])

Khóa học mới xuất bản