fbpx

Hàm filter :

Loại bỏ dòng dữ liệu trống bằng hàm FILTER

Bỏ dòng trống bằng hàm FILTER

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng hàm FILTER để loại hay lọc bỏ  dòng trống trong bảng dữ liệu. Trong ví dụ trên, chúng ta cần phải loại bỏ những dòng dữ liệu có ít …

Hàm FILTER trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm FILTER giúp lọc bảng dữ liệu theo điều kiện (loại bỏ các giá trị không thỏa mãn điều kiện) Cách dùng / cấu trúc FILTER( <Bảng>, <Điều kiện lọc> ) Tham số <Bảng> : bảng cần lọc dữ liệu. Bảng này có thể là 1 …