Hàm SAMEPERIODLASTYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SAMEPERIODLASTYEAR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm thời gian.

Miêu tả

Hàm SAMEPERIODLASTYEAR giúp trả về kết quả là ngày tương ứng của năm trước (cùng ngày, cùng tháng nhưng lùi về 1 năm)

(Same Period Last Year = Cùng thời điểm vào năm trước; cùng kỳ năm ngoái)

Cách dùng / cấu trúc

SAMEPERIODLASTYEAR( <Giá trị thời gian> )

Tham số

<Giá trị thời gian> có thể là 1 giá trị cụ thể hoặc 1 cột chứa giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Cột chứa giá trị ngày tương ứng của năm trước (cùng ngày, cùng tháng nhưng lùi về 1 năm) so với ngày trong <Giá trị thời gian>. Hay còn được hiểu là cùng kỳ so với năm trước.

Lưu ý

Kỳ có thể là kỳ theo ngày, theo tháng, theo quý tùy theo giới hạn thời gian cần tính.

Hàm không dùng với mục đích trả về giá trị kết quả trực tiếp, mà thường dùng để lồng bên trong hàm CALCULATE với vai trò là điều kiện tính toán lại cho 1 công thức tính nhưng áp dụng cho cùng kỳ năm trước.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp tính tổng số lượng các mặt hàng bán được trong cột [Sales Amount] tại thời điểm cùng kỳ của năm trước, tương ứng theo các ngày trong cột [Date]

Previous Year Sales: = CALCULATE ( SUM (Sales [Sales Amount]), SAMEPERIODLASTYEAR (Sales [Date]) )

Tham khảo

Một số hàm khác của Power BI trong nhóm hàm ngày tháng, thời gian:


Khóa học mới xuất bản