Hàm PREVIOUSDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm PREVIOUSDAY (Previous-Day) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm PREVIOUSDAY giúp trả về giá trị ngày trước của thời điểm xét 01 ngày (trước ngày xét tới 1 ngày).

Cách dùng / cấu trúc

PREVIOUSDAY( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày hôm trước của những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>.

Hàm thường dùng để tính theo điều kiện so sánh giỡ thời điểm ngày hôm trước, ngày hôm sau (khoảng cách thời gian là 1 ngày).

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày hôm trước của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

PreviousDay =PREVIOUSDAY( Sales[Date] )

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản