Hàm FIRSTNONBLANK trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FIRSTNONBLANK trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm FIRSTNONBLANK (First-Non-Blank) giúp trả về giá trị đầu tiên thỏa mãn điều kiện cần tính.

Kết quả tại vị trí gồm:

  • Cột được chỉ định; và
  • Dòng đầu tiên (trong cột đó) mà không rỗng khi xét từ trên xuống. Các giá trị không thỏa mãn điều kiện sẽ là giá trị rỗng.

Cách dùng / cấu trúc

FIRSTNONBLANK( <Cột cần tìm>, <Biểu thức điều kiện> )

Hàm có 2 tham số bắt buộc.

Tham số

<Cột cần tìm> : Cột chứa giá trị cần tìm.

<Biểu thức điều kiện> : căn cứ theo biểu thức này, giá trị nào trong cột không thỏa mãn sẽ là giá trị rỗng.

Giá trị trả về

Là giá trị đầu tiên tìm được mà không phải giá trị rỗng (hay nói cách khác là giá trị đầu tiên thỏa mãn <Biểu thức điều kiện> trong <cột cần tìm>

Ví dụ

Chúng ta có bảng dữ liệu như sau:

Ham-FIRSTNONBLANK-trong-Power-BI-DAX-1

Công thức sau đây giúp xác định ngày vào làm nhỏ nhất

Tên nhân viên =FIRSTNONBLANK( Table1[Tên nhân viên], MIN( Table1[Ngày vào làm] ) > DATE(2018, 03, 31) )

 

Ham-FIRSTNONBLANK-trong-Power-BI-DAX-2

Trong đó:

  • Hàm DATE giúp tạo ra giá trị thời gian là năm 2019, tháng 3, ngày 31
  • Hàm MIN giúp tìm giá trị nhỏ nhất trong cột [Ngày vào làm]

Tham khảo

Học Excel Online cũng xin giới thiệu đến các bạn các hàm tương tự trong Power BI. Hy vọng có thể giúp ích cho công việc của bạn:


Khóa học mới xuất bản