Hàm STARTOFMONTH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFMONTH (Start-Of-Month) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm STARTOFMONTH giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá trị thuộc cùng 1 tháng.

Cách dùng / cấu trúc

STARTOFMONTH( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày nhỏ nhất trong cùng tháng trong số những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>.

Hàm thường dùng để tính theo điều kiện khoảng thời gian trong cùng 1 tháng, từ ngày đầu tiên phát sinh cho tới thời điểm xem xét.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày đầu tháng của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

Start-Of-Month =STARTOFMONTH( Sales[Date] )

 

 

Trong tháng 6/2019 có 4 giá trị, ngày nhỏ nhất là 02/06/2019 => Kết quả ngày đầu tháng của những giá trị thuộc tháng 6 là 02/06/2019.

Trong tháng 7/2019 có 2 giá trị, ngày nhỏ nhất là 04/07/2019 => Kết quả ngày đầu tháng của những giá trị thuộc tháng 7 là 04/07/2019.

Trong tháng 8/2019 có 2 giá trị, ngày nhỏ nhất là 15/08/2019 => Kết quả ngày đầu tháng của những giá trị thuộc tháng 8 là 15/08/2019.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản