Hàm CLOSINGBALANCEQUARTER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CLOSINGBALANCEQUARTER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm CLOSINGBALANCEQUARTER (Closing-Balance-Quarter) giúp tính lại giá trị của 1 biểu thức tại thời điểm ngày cuối cùng trong quý (theo bối cảnh thời gian được xét đến).

Cách dùng / cấu trúc

CLOSINGBALANCEQUARTER( <Biểu thức tính>, <Ngày>, [<bộ lọc áp dụng>] )

Trong đó tham số <bộ lọc áp dụng> không bắt buộc phải có.

Tham số

<Biểu thức tính> : biểu thức cần tính toán lại giá trị.

<Ngày> : cột chứa giá trị ngày làm căn cứ xét thời điểm cuối quý.

<bộ lọc áp dụng> : biểu thức có tác dụng lọc nội dung cần tính.

Giá trị trả về

Là kết quả của biểu thức tính tại thời điểm ngày cuối quý.

Ví dụ

Chúng ta có bảng dữ liệu như sau:

ham-CLOSINGBLANCEQUARTER-dax-power-bi-1

Để xác định số lượng bán của sản phẩm Cam vào cuối các tháng, chúng ta có thể làm như sau:

Bước 1: tạo measure tính tổng trong cột số lượng với hàm SUM

Total Sales = SUM(Table1[Số lượng]

Bước 2: tạo measure xác định số lượng bán của sản phẩm Cam vào ngày bán gần đây nhất

=CLOSINGBALANCEQUARTER( [Total Sales],  Table1[Ngày bán] )

Trong đó:

  • Tính toán lại biểu thức Total Sales
  • Bối cảnh thời gian được xét đến là cột Ngày bán

Tham khảo

Trong quá trình Sử dụng Power BI bạn sẽ còn gặp nhiều những hàm liên quan khác như:


Khóa học mới xuất bản