Hàm DATESYTD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATESYTD (Dates + Year-To-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm DATESYTD giúp trả về 1 cột chứa giá trị ngày trong cùng 1 năm so với giá trị ngày được xét đến.

Cách dùng / cấu trúc

DATESYTD( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có duy nhất 1 tham số.

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian (đủ ngày, tháng, năm)

Chú ý về ký hiệu cho dữ liệu kiểu Date trong Power BI như sau:

ham-DATESYTD-dax-power-bi-1

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị thời gian (đủ ngày, tháng, năm) gồm các giá trị thỏa mãn điều kiện là trong cùng 1 năm với giá trị ngày đang được xét đến.

Lưu ý

Hàm không dùng với mục đích trả về giá trị kết quả trực tiếp, mà thường dùng để tính toán với điều kiện tính toán theo từng năm. Hàm thường dùng để lồng bên trong hàm CALCULATE với vai trò là điều kiện tính toán lại.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp tính tổng số lượng bán trong cột Sales Amount, với điều kiện là tổng số bán được trong cùng 1 năm:

Số lượng bán theo năm =CALCULATE( SUM( Sales[Sales Amount]), DATESYTD( Sales[Date] ) )

Trong đó:

  • Hàm SUM giúp tính tổng trong cột Sales Amount
  • Hàm CALCULATE giúp tính toán lại kết quả hàm SUM theo điều kiện là có thêm hàm DATESQTD để tính lại hàm SUM theo từng năm

Tham khảo

Mời các bạn cùng xem những hàm khác trong Power BI Học Excel Online  đã tổng hợp và biên soạn.


Khóa học mới xuất bản