Hàm CALCULATE trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm CALCULATE trả về kết quả được tính toán lại từ 1 biểu thức khi kết hợp thêm các bộ lọc.

Mục đích: Tính toán theo nhiều điều kiện hơn so với 1 biểu thức tính ban đầu.

Cách dùng / cấu trúc

CALCULATE( <biểu thức tính> [, <bộ lọc>]   [, <bộ lọc>] …)

Có thể viết theo nhiều điều kiện lọc khác nhau, mỗi điều kiện là 1 tham số bộ lọc nối tiếp nhau, ngăn cách bởi dấu phẩy

Tham số

<biểu thức tính> : biểu thức ban đầu mà bạn muốn tính toán lại

<bộ lọc> : điều kiện lọc, điều kiện để tính toán lại biểu thức

Giá trị trả về

Là kết quả sau khi đã tính toán lại của biểu thức.

Lưu ý

Tham số Biểu thức tính phải là 1 biểu thức tính ra kết quả là 1 giá trị, không phải là 1 bảng hoặc 1  biểu thức tạo ra kết quả là bảng.

Không được lồng nhiều hàm CALCULATE trong cùng 1 biểu thức

Với tham số bộ lọc: Có thể sử dụng hàm FILTER để lọc bớt các nội dung, hoặc sử dụng hàm ALL để loại bỏ các bộ lọc đang áp dụng.

Ví dụ

Công thức sau đây tính tổng số tiền bán được trong cột Results của bảng Sales, theo điều kiện là năm ở cột Year là năm 2019

=CALCULATE( SUM(Sales[Results]) , Sales[Year] = 2019)

SUM(Sales[Results]) là tổng các giá trị trong cột Results của bảng Sales

Sales[Year] = 2019 là tính theo điều kiện các giá trị trong cột Year của bảng Sales bằng 2019

(với điều kiện là giá trị Text thì phải đặt trong cặp dấu nháy kép, còn giá trị Number thì viết trực tiếp không cần đặt trong cặp dấu nháy kép)


Khóa học mới xuất bản