Hàm ALL trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm ALL trả về tất cả các dòng trong bảng hoặc tất cả các giá trị trong 1 cột, bỏ qua tất cả các bộ lọc đã sử dụng trước đó.

Thường sử dụng hàm ALL trong các phép tính mà muốn tính trên toàn bộ bảng hoặc toàn bộ cột mà không bị ảnh hưởng bởi các bộ lọc.

Cách dùng / cấu trúc

ALL( <bảng> )

ALL( <cột>, <cột>, … )

Có thể viết theo 1 trong 2 cách trên.

Tham số

<bảng> : bỏ lọc trên toàn bộ bảng

<cột> : khi bỏ lọc trên cột, có thể chỉ rõ bỏ lọc trên cột nào

Giá trị trả về

Là bảng hoặc cột đã xóa bỏ các bộ lọc, bao gồm tất cả các giá trị có trong bảng, cột.

Lưu ý

Các giá trị dùng trong hàm ALL phải là các bảng hoặc cột được xác định cụ thể đã có sẵn, không phải là 1 biểu thức tính.

Hàm ALL thường không dùng 1 mình mà kết hợp trong các hàm tính toán khác để tính trong trường hợp không muốn bị ảnh hưởng bởi bộ lọc.

Khi áp dụng hàm ALL với nhiều cột sẽ bỏ qua các giá trị trùng lặp (Duplicates Value) trên các cột.

Ví dụ

Công thức sau đây tính tổng các giá trị trong cột Total Sales mà bỏ qua các bộ lọc đã (đang) áp dụng trong bảng Sales

=SUMX( ALL( Sales ), Sales[Total Sales] )

Trước tiên bỏ lọc trong bảng Sales với hàm ALL

Sau đó tính tổng các giá trị trong cột Total Sales của bảng đã bỏ lọc với hàm SUMX


Khóa học mới xuất bản