Hàm STARTOFYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFYEAR (Start-Of-Year) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm STARTOFYEAR giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá trị thuộc cùng 1 năm.

Cách dùng / cấu trúc

STARTOFYEAR( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày nhỏ nhất trong cùng 1 năm trong số những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>.

Hàm thường dùng để tính theo điều kiện khoảng thời gian trong cùng 1 năm, từ ngày đầu tiên phát sinh trong năm đó cho tới thời điểm xem xét.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày đầu năm (ngày đầu tiên trong năm có phát sinh) của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

Start-Of-Year =STARTOFYEAR( Sales[Date] )

Trong năm 2019 có 3 tháng phát sinh là tháng 7 và tháng 8. Trong đó ngày nhỏ nhất là ngày 02/06/2019. Do đó ngày đầu năm là 02/06/2019.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản