Hàm STARTOFQUARTER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFQUARTER (Start-Of-Quarter) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm STARTOFQUARTER giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá trị thuộc cùng 1 quý.

Cách dùng / cấu trúc

STARTOFQUARTER( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày nhỏ nhất trong cùng quý trong số những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>.

Hàm thường dùng để tính theo điều kiện khoảng thời gian trong cùng 1 quý, từ ngày đầu tiên phát sinh trong quý đó cho tới thời điểm xem xét.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày đầu quý (ngày đầu tiên trong quý có phát sinh) của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

Start-Of-Quarter =STARTOFQUARTER( Sales[Date] )

Trong quý 2 của năm 2019 có 1 tháng duy nhất phát sinh là tháng 6. Trong tháng 6 ngày nhỏ nhất là 02/06/2019. Do đó ngày đầu quý là ngày 02/06/2019.

Trong quý 3 của năm 2019 có 2 tháng phát sinh là tháng 7 và tháng 8. Trong đó ngày nhỏ nhất là ngày 04/07/2019. Do đó ngày đầu quý là 04/07/2019.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản