Hàm DATEADD trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm DATEADD giúp trả về 1 cột chứa các giá trị về thời gian (ngày, tháng, quý, năm) được chỉ định dựa theo 1 mốc thời gian có sẵn.

(DATE + ADD)

Cách dùng / cấu trúc

DATEADD( <Thời điểm làm mốc>, <Khoảng cách thời gian so với mốc>, <Loại đơn vị thời gian> )

Tham số

<Thời điểm làm mốc> : Thường là 1 cột chứa giá trị thời gian để làm mốc (căn cứ)

<Khoảng cách thời gian so với mốc> : Là số nguyên. Nếu nhập số >0 sẽ cho ra thời gian tăng thêm (sau thời gian mốc), số <0 sẽ cho thời gian giảm đi (trước thời gian mốc) một khoảng tương ứng theo loại đơn vị thời gian được chỉ định.

<Loại đơn vị thời gian> : Là các ký tự đại diện cho đơn vị thời gian (nhập bằng tiếng anh): year (năm), quarter (quý), month (tháng), day (ngày)

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị thời gian (đủ ngày, tháng, năm)

Giá trị thời gian mới sẽ cách thời điểm mốc bằng số ngày (hoặc số tháng, số quý, số năm) tùy theo giá trị được chỉ định trong hàm.

Lưu ý

Cột làm mốc phải chứa dữ liệu là dạng ngày tháng (đủ ngày, tháng, năm).

Ví dụ

Công thức sau đây giúp tạo ra giá trị ngày sau 1 năm của các ngày trong cột NgayBan của bảng dữ liệu BanHang:

Năm bán hàng =DATEADD( BanHang[ NgayBan], 1, year )

Công thức sau đây giúp xác định thời điểm sau 60 ngày (ngày đến hạn) kể từ ngày ký hợp đồng trong cột NgayKy của bảng dữ liệu DanhSach:

Ngày đến hạn =DATEADD( DanhSach[NgayKy], 60, day)


Khóa học mới xuất bản