fbpx

DAX Date and Time Functions :

ham-CALENDARAUTO-dax-power-bi

Hàm CALENDARAUTO trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CALENDARAUTO trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm CALENDARAUTO giúp tạo ra 1 bảng gồm 1 cột chứa …
ham-CALENDAR-dax-power-bi

Hàm CALENDAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CALENDAR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm CALENDAR giúp tạo ra 1 bảng gồm 1 cột chứa các …

Hàm YEARFRAC trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm YEARFRAC trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm YEARFRAC giúp trả về giá trị số năm giữa hai khoảng thời …

Hàm WEEKNUM trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm WEEKNUM giúp trả về giá trị số tuần trong năm (ngày đang xét …

Hàm WEEKDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm WEEKDAY giúp trả về giá trị số đại diện cho thứ trong …

Hàm TODAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TODAY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm TODAY giúp xác định ngày hiện tại. Cách dùng / cấu trúc TODAY() …

Hàm TIMEVALUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TIMEVALUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm TIMEVALUE giúp chuyển giá trị thời gian dưới định dạng Text về đúng định dạng …

Hàm TIME trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TIME trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm TIME giúp trả về giá trị thời gian dạng giờ từ những số đại diện …

Hàm SECOND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SECOND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm SECOND giúp trả về giá trị số giây có trong chuỗi giá trị …

Hàm NOW trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm NOW trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm NOW giúp trả về giá trị thời gian hiện tại gồm đủ Ngày/Tháng/Năm …