Hàm TIMEVALUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TIMEVALUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm TIMEVALUE giúp chuyển giá trị thời gian dưới định dạng Text về đúng định dạng dữ liệu thời gian.

Cách dùng / cấu trúc

TIMEVALUE( <Giá trị thời gian dạng text> )

Tham số

Hàm có 1 tham số duy nhất.

<Giá trị thời gian dạng text> : dữ liệu biểu thị về thời gian (giờ, phút, giây) nhưng ở dạng text, không phải đúng chuẩn dữ liệu thời gian.

Hàm chỉ làm việc với phần dữ liệu giờ, phút, giây trong chuỗi giá trị thời gian. Các giá trị về ngày, tháng, năm sẽ bị bỏ qua.

Giá trị trả về

Là giá trị thời gian gồm Giờ:Phút:Giây ở đúng chuẩn định dạng dữ liệu thời gian.

Lưu ý

Dữ liệu khi ở dạng Text, không đúng chuẩn dữ liệu thời gian thì sẽ không sử dụng được trong các điều kiện lọc theo thời gian (hay khi so sánh với các giá trị thời gian đúng chuẩn định dạng được tạo bởi các hàm NOW, TODAY, DATE, TIME…)

Do đó để đảm bảo các hàm hoạt động đúng thì cần thực hiện thao tác chuyển đổi loại dữ liệu về đúng chuẩn dữ liệu thời gian.

Ví dụ

Các kết quả của hàm TIMEVALUE:

=TIMEVALUE( “13:15:20” ) sẽ trả về giá trị thời gian là 13:15:20 hay 1:15:20 PM

=TIMEVALUE( “21/6/2019 09:03:16” ) sẽ trả về giá trị thời gian là 09:03:16 AM

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác trong power BI

  • Tạo ra 1 giá trị thời gian từ các tham số năm, tháng, ngày đã biết trước: Hàm DATE
  • Tìm khoảng cách thời gian giữa hai thời điểm: Hàm DATEDIFF
  • Tạo ra 1 giá trị thời gian từ các tham số giờ, phút, giây đã biết trước: Hàm TIME
  • Hàm chuyển đổi giá trị ngày từ dạng text về đúng dạng thời gian: Hàm DATEVALUE

Khóa học mới xuất bản